Aktuelt grovfôrstoff frå Norsk Landbruksrådgiving                                                                                           

Viss e-posten ikkje opnar seg skikkeleg, opne i nettlesar her

Fagnytt grovfôr nr. 45  -   8. november 2021

Dyra er sette inn. Avlinga er i hus. For oss i NLR er det høgsesong for jordprøvebesøk. Etter ein god vekstsesong er det viktig å sjekka kummar, utløp og grøfter! Faren er at det regnet vi ikkje fekk sommar, får me nå! 
Komande gjødslingssesong blir utfordrande. Vi har nå hatt møte med både Felleskjøpet og Fiskå, som begge er klare på at prisane på gjødsel er, - og blir høge. Les meir om gjødselkjøp under. Bildet over er frå Skjold i Vindafjord. Foto: Lars Kjetil Flesland

Nytt gjødselregelverk utsett.

Så kom ikkje nytt gjødselregelverk likevel, men kva så?

Utkast til ny gjødselbrukforskrift ligger nærmare Miljødirektoratet si tilråding enn Landbruksdirektoratet si. Regjeringa har bedt om at konsekvensane ved innskjerpinga skal utgreiast på foretaksnivå, med særleg vekt på Rogaland.
På denne bakgrunnen var styra i Forum Ku, Landbruksråd Rogaland og Rogaland landbruksselskap, samt Arbeidsgruppe nye gjødselkrav, organisasjonane som signerte brevet til politikarane, styret i Rogaland Landbrukspark og Rogaland fylkeskommune inviterte til møte onsdag 3. november på Særheim.


Les meir

Foto: Morten B. Livengen

Bedre produksjon i nytt fjøs med mentor

Mentorordninga: Bjørn Sætren er en avgjørende støttespiller for Ole Kristian Kildahl i fra Løten i Innlandet. Gode råd og erfaringsdeling har gitt svært gode resultater for den unge gårdbrukeren med nytt fjøs.

Søk mentorordninga!

..før fristen 1. desember

Mentorordninga er eit fantastisk tilbod for deg som er ung og ny bonde, seier tilbakemeldingane. Óg mentorane synest dette er givande å bidra i og tar med seg nye tankar heim. 

Kven kan delta?
 - alle unge/nye bønder som allereie har starta ein landbruksproduksjon, og har mål om å bli betre
- erfarne bønder som ønsker å hjelpa den yngre generasjonen inn i næringa

Gratis for den nye bonden. Godtgjering til mentor. 

Relevant for deg?
LØP OG SØK for begge på mentorsida:

Kjøp mineralgjødsla før Nyttår!

Nå i starten av november har vi i NLR hatt informasjonsmøte med både Felleskjøpet og Fiskå. Meldinga derifrå er samstemte: Gjødselprisane, særleg på nitrogengjdøsel er skyhøge og vil truleg forbli det. Prisane på fullgjødsel har ikkje auka like sterkt, men vil med all sannsynleghet auka sterkt etter nyttår!
Uansett finansieringsmåte vil det væra dårleg økonomi å utsetje kjøpet av gjødsla til etter nyttår.


Slik lagrar du mineralgjødsla

Nær nullvisjonen for husdyrbranner

Hittil i år er det bare registrert én husdyrbrann i landbruket, og det er aldri registrert så få branner i driftsbygninger som første halvår 2021. Den positive utviklingen har nå vart siden 2014 da det ble tatt i bruk brannforebyggende el-kontroll for landbruksbygg og varmesøkende kamera. Landbrukets brannvernkomité vil gi honnør til bøndene for god innsats, og oppfordrer til å fortsette det gode arbeidet.


Les meir

Sara er ny veksthusrådgiver på Særheim!

NLR Rogaland styrker rådgivingstilbudet på veksthus.

NLR Rogaland ønsker velkommen til Sara Brunborg Jakobsen, som begynte hos oss denne måneden. 

Hun gleder seg til å ta fatt på arbeidet, i tett samarbeid med produsentene lokalt og med de andre veksthusrådgiverne i landet i ryggen. 

Kva skjer framover?

Webseminar: Kompostering av fast husdyrgjødsel

Fredag 12. november kl. 12-14

Webinaret er for gårdbrukere, rådgivere og andre interessert i behandling av fast husdyrgjødsel/talle og annet organisk avfall fra gården.

Arrangert av NORSØK.
Ope for alle. Meld deg på for å få lenke til Zoom. 

Illustrasjonsfoto: Karianne Fuglerud Ingerø, Norsk Fjørfelag.

Kurs i solenergi for gårdbrukere, digitalt på Teams!

23. november. Klokka 19.00-21.30

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Meld deg på digitalt kurs om solenergi i landbruket! Her får du bl.a. en introduksjon til solenergiteknologi (hovedkomponentene i et solcellesystem), dimensjonering, støtteordninger og andre rammevilkår, og relevante faktorer i forhold til lønnsomhet. 

Informasjonsmøte om solenergi i landbruket

Ålgård, 30. november. kl. 11.00-13.30

Naturvernforbundet i Rogaland/Solsats og Klimanettverk Jæren inviterer til informasjonsmøte der 
tema er solenergi i landbruket. Landbruket er en viktig næring, som både bruker og produserer 
energi, og med sine store takflater på driftsbygninger så er det et stort solpotensial som kan hentes 
ut for den enkelte bonde.

Nye kurs i serien Bonden som arbeidsgiver

ARBEIDSGIVERROLLEN: Mer enn 1300 personer deltok på fjorårets arbeidsgiverkurs for landbruket. Nå gjentas suksessen, og i år blir det også egne fordypningskurs på etterspurte temaer. Velkommen til nye, digitale kurs!

Tre - eit klimavenleg alternativ

Fagdag om bruk av tre til bygg og varme 11.november

Bli med på fagdag på Bryne den 11. november om bruk av bioenergi til oppvarming i landbruksbygg og veksthus.

Ein kjem også innom økonomiske støtteordningar, bruk av tre i bygg samt biokol.

Påmeldingsfrist 3.nov

Foto: Annlaug Fludal

Lyng- og villbrannseminar

Aksdal 26. november

Få med deg oppdatert kunnskap om lyngbrenning og handtering av villbrannar. Og møt andre eldsjeler som brenn for lyngheia. Seminaret er gratis.
 

Mjølkeproduksjon er prioritert for investeringsmidlar i 2022. Foto: Eli M. Serigstadi 2022

Kva kan bønder søke Innovasjon Norge om i 2022

Statsforvaltaren i Rogaland

Regionalt landbrukspartnarskap i Rogaland arrangerer 1. desember webinar om prioritering av investeringsmidlar for 2022.
Føremålet med webinaret er å gi tidleg og tydeleg informasjon om prioriteringane for 2022, samt mobilisere for søknadar i prioritert gruppe.

Ope webinar med påmelding
Det blir nyttig informasjon, og særleg kjekt å få innslag frå ein ung bonde som har investert i nytt fjøs. Det blir sett av god tid til spørsmål. Meir informasjon om program og påmelding finn du vedlagt.
Velkomen!

Medlemsannonse:
Kåra vêrlam NKS til sals. Arne Sandvik, Vindafjord, tlf. 926 80 826
 

www.rogaland.nlr.no  | rogaland@nlr.no

Dette nyhetsbrevet er sendt til aevaula@gmail.com 

Dersom du ikkje lenger vil motta Fagnytt grovfôr, kan du melde deg av