Plantevernjournal

Gjeld all yrkesmessig bruk av plantevernmiddel

Plantevernjournal består av 3 delar: Sprøytejournal, integrert plantevern og vassjournal. Fyll ut eitt skjema per sprøyting. Det skal skrivast journal for all bruk av plantevernmiddel. Plantevernjournalen skal oppbevarast i minst 3 år. 

Fyll ut skjema

Produsent
E-post
Sprøyta sist godkjend
Sprøytejournal
Dato, år:
Skifte:
Problem/skadegjerar:
Kulturvekst:
Preparat:
Dose/daa:
(Tidlegaste) haustedato:
Effekt (Dårleg – Middels - God):
Tilleggsdokumentasjon
Klokkeslett:
Vassmengd:
Temperatur, °C:
Nedbør (timar etter sprøyting):
Fyll ut:
Lite
Middels
Mykje
Vind:
Skyer:
Luftråme:
Jordråme:
Vekst sist veke:
Fyll ut:
Utviklingsstadium (t.d. frøbladstadium eller beg. stengelstrekking):
Behandlingsfrist:
Emballasjehandtering:
Sprøytinga utført av:
Andre noteringar (t.d. trykk, køyrefart etc):

Integrert plantevern

Integrert plantevern
Eg har kunnskap om integrert plantevern og har (brukt følgjande prinsipp, kryss av for det som er aktuelt):
Grunngjeving for sprøyting
 
Vassureining
Eg har gjort tiltak for å hindre ureining (kryss av for det som er aktuelt):

 
Dersom etiketten angir ulik avstandsgrense etter type tiltak for avdriftsreduksjon:

Vassjournal - for horisontal bomsprøyte

Du skal føre vassjournal der det er fleire avstandskrav til overflatevatn på etiketten og du har sprøyta nærare enn 50 m frå overflatevatn. Dei kortaste avstandane er berre lovlege dersom du nyttar avdriftsreduserande utstyr og teknikkar. Desse krava gjeld:
- Du oppfyller krav i rettleiar «Tiltak som gir avdriftsreduksjon»
- Du fører journal. Merk at denne journalen berre gjeld bomsprøyte.
Vassjournal
Avstand til overflatevatn (m):
Avstand drikkevasskjelde (m):
Maksimal køyrehastigheit (km/t):
Bomhøgd (cm):
Høgaste trykk som er nytta (bar):
Avdriftsreduksjon i % (0, 50,75 eller 90):
Dysefabrikat:
Dysenamn:
Krav til vegetert buffersone?


Sprøyteteknikken over er nytta i eit belte langs overflatevatn:
Minimum meter avstand frå overflatevatn
til meter avstand til overflatevatn (inntil krav er nådd)
Ved bruk i jordbær: Er det brukt jordbærbom/skjerma sprøytingAndre tiltak som er nytta for å beskytte vatn, til dømes for å redusere avrenning?