Påmelding til kurs i smågnagarbekjemping

VIKTIG: LES DETTE FØRST!
Autorisasjonsordninga for gnagarmiddel definerer strengare kven som kan få slik autorisasjon enn kva som er tilfelle for autorisasjon for plantevernmiddel. For å få autorisasjon for gnagarmiddel, må ein i tillegg til å eige eller leige landbrukseigedom, ha gyldig autorisasjonsbevis for plantevernmiddel. I praksis kan ein ta autorisasjonskursa i den rekkefølgje ein ynskjer, men ein vil ikkje få autorisasjonsbevis for gnagarmiddel før ein har gyldig autorisasjon for plantevernmiddel.

Å «eige eller leige landbrukseigedom» blir og tolka til å gjelde ektefelle til eigar/leigar dersom det er særeige på garden, men der det i praksis er ektefellen som driv garden. Det betyr at kårkall, tilsette, barn eller sambuar ikkje kan få autorisasjonsbevis for bekjemping av gnagarar.

Fyll inn kontaktinformasjon
Fornamn
Etternamn
E-post
Firma (dersom firma betaler faktura)
Adresse (fakturaadresse)
Postnummer
Stad
Kommune
Mobil
Organisasjonsnummer
gardsnr/bruksnr
Er du medlem i Norsk Landbruksrådgiving?
      
Eg ønskjer å melda meg på kurs i gnagarbekjemping på valgt stad og dato.
Kryss av for kva kurs du melder deg på:
Ønskjer du å få tilsendt bok i posten?
Porto kr 100 vert lagt til på faktura for kurset