Innmeldingsskjema for Norsk Landbruksrådgiving Vest SA

Bedriftsnamn
Organisasjonsnummer
Kontaktperson (Namn, etternamn)
Gateadresse m/husnr
Postnummer
Stad
Mobil / telefon
E-post
Bekreft e-post
Gards- og bruksnr
Kommune
Kommunenummer
Fødselsdato (ddmmåååå)
Areal, daa
Jordbruksareal totalt, daa
Eng (både eigd og leigd)
Beite (både eigd og leigd)
Potet
Grønnsaker
Korn
Frukt
Bær
Veksthus
Frø
Urt
Siste årstal for :
Jordprøver
Gjødslingsplan
Husdyr, tal
Mjølkekyr
Ammekyr
Slakteoksar
Kviger
Vinterfôra sau
Mjølkegeit
Purker
Slaktegris
Verpehøns
Andre husdyr
Kva type rådgjevar ønskjer du å bli kontakta av?Type medlemskap


Eg har lese vedtektene

Eg ønskjer HMS-avtale
HMS-avtalen koster 2200,-

Vi registrerer personopplysningar som du har definert under innmelding, samt oppdaterte opplysningar frå Produsentregisteret til bruk under utrekning av medlemskontingent, utsending av informasjon og kontakt med deg som medlem. Du kan kva tid som helst be om innsyn i kva informasjon vi har lagra på deg, og be om å få denne sletta. Ved å senda inn dette skjemaet godkjenner du at vi lagrer og handsamer personopplysingane dine.