3 plasser igjen (av 25). Meld deg på før 19. August, så er du sikra plass. Ingen prioriteringar, førstemann til mølla!

Animalia og NLR Vest presenterer for første gang i Noreg:

Kompetanseprogram for hold og slakt av fjørfe

Kompetanseprogram for småskalaprodusentar for følgjande fjørfeartar: Høns/slaktekylling, vaktel, ender, gjess og kalkun.

Kurset er godkjent etter Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) kapittel III, og gir kompetanse til  "direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe (...) slaktet på driftsenheten, til sluttforbruker eller til lokale detaljister som leverer dette som ferskt kjøtt direkte til sluttforbruker i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 artikkel 1 nr. 4, jf. nr. 3 bokstav d."

Kurset gir altså kompetanse til å slakte og selje fjørfe frå eigen gard, dersom du har godkjende lokale for avliving og slakting.

Du må oppgje kva dyreslag du ønskjer å bli eksaminert i ved påmelding.
Du som ønskjer å starte med noko anna enn høns/slaktekylling vil få tilsendt materiale du må lese gjennom før kursstart. Deltaking krev tilgang til PC og eigeninnsats på 4-8 timer før kurset. Tilgang til nettbasert del vil bli gitt ved bekrefta plass på kurset. Dag nr. 2 vert avslutta med skriftleg eksamen.

Det er og mogleg å setje seg på venteliste for kurs ved å klikke på alternativ "Oslo" i påmeldingsskjemaet. Dato for kurs i Oslo vert bestemt når dei har nok interesserte.

August
28

28.-29. August på Bjørkheim Kro og Motell

28. August 0900-1700
29. August 0800-1700

Pris:
4500,- for medlemar i NLR Vest
6000,- for andre
Overnatting må deltakarar sjølv bestille og betale.
Telefon Bjørkheim Kro og Motell: 56587740

Har du spørsmål, ring 98245842 (Ester Helland, NLR Vest)

PÅMELDING KUN VIA PÅMELDINGSSKJEMA
PÅMELDINGSFRIST 19. AUGUST

Godkjent av:

Finansiert av:

Støtta av:

This email has been sent to esterhelland@hotmail.com  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Norsk Landbruksrådgiving Vest SA, All rights reserved