Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 3 - 2022

Foto: Yara
Bildet viser svovelmangel i gras til høyre

Kaldt vær gir fare for svovelmangel hos plantene

En kald vår kan gi svovelmangel hos plantene. Svovel som er bundet i jorda må frigjøres av bakterier før det blir plantetilgjengelig, og dissse bakteriene blir aktive først når jordtemperaturen er rundt 8 grader. Dette gjør at spesielt kalde jordtyper som silt vil kunne preges av svovelmangel om våren. I tillegg vil lav pH, dårlig drenering og lavt moldinnhold bidra til at det blir lite svovel tilgjengelig for plantene. 
Svovel fra husdyrgjødsel må også frigjøres av bakterier for å bli plantetilgjengelig, så den bidrar i liten grad om våren.  
I økologisk drift kan en tilføre Polysulphate(19% S)  Kiseritt, eller Patentkalium (12% S). Svovelmangel fører til redusert vekst, redusert busking og redusert proteindanning i grasplanta, i tillegg er svovel også medvirkende i prosessen for å danne de nitrogenfikserende knollene på kløverplantene. I økologisk drift vil ofte nitrogen begrense veksten tidligere enn svovel. Snakk med din nærmeste rådgiver om svoveltilførsel og om det er noe du kan ha nytta av. Se mer på linkene under. 

NMBU ønsker hjelp av økobønder

 Prosjektet   DIVERSILIENCE  er et prosjekt finansiert av Norsk Forskningsråd (NFR) og andre europeiske forskningsråd via Core Organic. Forskere og planteforedlere fra sju land deltar i prosjektet. NMBU er prosjekteier (Åshild Ergon er prosjektleder) og fra Norge deltar også Graminor, NORSØK, NIBIO og NLR. En ønsker å finne ut mer om hvordan vi kan utnytte plantediversitet bedre, både innen foredlingsmateriale, i sortsblandinger og i artsblandinger.
 
På møtet vil vi informere om tre forsøk vi skal utføre i Norge. Det er forsøk med 1) genetisk materiale av luserne, 2) populasjoner og sortsblandinger av vårhvete, 3) blandinger av kortvarig eng etterfulgt av bygg. Vi vil også be om innspill fra bønder som driver økologisk, spesielt med tanke på forsøk 2 og 3: hvilket plantemateriale bør vi inkludere i forsøket og hvilke egenskaper eller forhold bør vi registrere og studere?
Ønsker du å lese mer om prosjektet, følg linker under.
Lyst til å bidra? Følg linken under. 
 

Månedens ugras

Særlig på kysten har lyssiv og knappsiv bredd seg mer og mer ut over i beiter og i økende grad yngre eng i god stand. Nå er det avslørt hvorfor: Akkurat som ånderøtter i mangroveskogen i tropiske sumpområder, har lyssiv/knappsiv svampaktig vev i stenglene slik at de kan transportere oksygen ned til røttene når det er for lite oksygen i rotsona. Dette gir sivet en stor konkurransefordel sammenligna med grasartene som sliter når det blir lite oksygen i våt og/eller pakka jord.

Handelsgjødsel for økologisk drift

Vi har laget en oversikt over gjødselslag som kan brukes i økologisk drift og som kan kjøpes i Norge. Vi garanterer ikke at vi har fått med alt som er tilgjengelig på det norske markedet. Vi har dessuten bare tatt med de produktene som er mest aktuelle i grovfôrproduksjon.
Hvilken gjødsel, eller gjødselkombinasjoner som passer hos deg må du avklare i gjødslingsplanen sett på grunnlag av jordprøver og hva du skal dyrke.
 

Kjenner du til NLR sine rådgivningsprodukt?

NLR har flere rådgivningsprodukt som retter seg mot økologiske produsenter.
Økologisk førsteråd er et gratis og uforplikende gjennomgang av din drift og dine forutsettninger for å drive økologisk. Om du har hatt et økologisk første råd før kan du få et nytt dersom det skjer større endringer i driftsopplegget. Ved genersjonskifte kan den nye brukeren få økologisk førsteråd.
Økologisk rådgivningsavtale er en skreddersydd rådgivning på inntil 10 timer per kalenderår som kan benyttes til det du trenger for å bli en bedre økologisk produsent. Tjenesten koster i 2022 350 kroner timen i egenandel.
Økologisk grupperåd er med på danne nettverk blandt økologiske produsenter, og byr på faglige oppdateringer. Pris varierer fra gratis til 3000,- per år. Ta kontakt med din lokale NLR-enhet for å finne ut hva de tilbyr av grupperåd i år.
Økoplan er et  tilbud om rådgiving og hjelp ved innmelding i Debio sin kontrollordning plan for omlegging til økologisk produksjon. Du får inntil 10 timer rådgiving og betaler en egenandel på 350 kroner timen.

 


For mer informasjon om produktene

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/